One day someone is going to hug you so tight that all of your broken pieces will fit back together!

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *